Mga Proklamasyon

Ang proklamasyon ay isang opisyal na anunsyo na ginawa ng Alkalde o Konseho ng Lungsod.

Ang mga proklamasyon ng Konseho ng Lungsod ay ginawa upang kilalanin ang isang indibidwal, grupo, o kaganapan. Ang mga Proklamasyon ng Konseho ng Lungsod ay pampublikong binabasa sa isang pulong ng Konseho ng Lunsod at iniharap sa isang (mga) kinatawan ng kaganapan sa panahon ng pulong ng Konseho.

Ang mga Proklamasyon ng Alkalde ay karaniwang hinihiling ng at para sa isang grupo ng espesyal na interes sa loob ng Lungsod. Ang mga Proklamasyon ng Alkalde ay nilagdaan ng Alkalde at ipinapasa sa isang kinatawan ng kaganapan.

Ang Alkalde at Tagapamahala ng Lungsod ang magpapasya kung ang kahilingan sa Proklamasyon ay para sa Proklamasyon ng Konseho ng Lungsod o Proklamasyon ng Alkalde. Ang mga kahilingan para sa mga proklamasyon ay maaaring isumite sa Klerk ng Lungsod. Ang mga kahilingan ay dapat isama ang sumusunod na impormasyon at gawin nang hindi bababa sa dalawang linggo nang maaga:

  • Pangalan ng organisasyon at/o Humihingi, mailing address, numero ng telepono, at email
  • Sample o modelo ng Proclamation language
  • Background na impormasyon ng koneksyon ng indibidwal o organisasyon sa komunidad ng Lakewood
  • Kung ang Proklamasyon ay inilabas ng Lungsod sa mga nakaraang taon (kung alam)

Mga nakaraang Proklamasyon

2024

2023

2022

2021

2020