Thông báo kết hợp về việc nộp đơn - Phòng Phát triển Cộng đồng Thành phố Lakewood

Giấy phép Phát triển Đáng kể Shoreline và Danh sách kiểm tra SEPA, các đơn đăng ký đã được nộp cho Sở Dịch vụ Phát triển Thành phố Lakewood. Sau đây là mô tả về đơn đăng ký và quy trình xem xét. Các ứng dụng và nghiên cứu được liệt kê có thể được xem xét theo yêu cầu. (Các) SỐ ĐƠN VÀ TÊN: 9542 – Căn hộ Springbrook (Phụ lục) Giai đoạn 2 – Giấy phép Phát triển Đáng kể Shoreline (SSDP) và …

Cổng thông tin đấu thầu trực tuyến

Thành phố Lakewood đã mở một cổng đấu thầu trực tuyến mới. Các bên quan tâm có thể xem xét các dự án đang mở và gửi hồ sơ dự thầu qua cổng thông tin.