Tòa thị chính Lakewood

những thông báo thư điện tử

Bạn muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở Lakewood? Đăng ký để nhận Bản tin hàng tuần của Giám đốc Thành phố. Bản tin điện tử này được gửi đến hộp thư đến của bạn vào thứ Sáu hàng tuần. Nó bao gồm một bản tóm tắt về những gì đang xảy ra tại Thành phố Lakewood. Bằng cách đăng ký, bạn cũng sẽ nhận được email về các cuộc họp sắp tới của Hội đồng Thành phố.

Đăng ký để nhận bản tin điện tử hàng tuần của Lakewood

* Yêu cầu bắt buộc