Tài chính

Bộ phận Tài chính của Thành phố Lakewood cung cấp thông tin tài chính chính xác cho các nhà lãnh đạo Thành phố để đưa ra những đánh giá mang tính giáo dục về tình hình tài chính và hoạt động của Thành phố.

Thọ Kraus
Phó Giám đốc TP.
(253) 983-7706
Fax: (253) 589-3774

Email: TKraus
Để gửi email cho Tho Kraus, hãy thêm địa chỉ email của cô ấy trước @cityoflakewood.us


Giới thiệu

Nghiên cứu điển hình về Kiểm toán viên Tiểu bang Washington - Thành phố Lakewood (PDF)

Trách nhiệm:

 • Các khoản phải trả/Phải thu: quản lý số tiền mà thành phố nợ người khác (các khoản phải trả) và số tiền mà thành phố nợ người khác (các khoản phải thu)
 • Biên chế: Xử lý việc trả lương cho nhân viên thành phố
 • Quản lý tiền mặt và đầu tư: quản lý tiền và các khoản đầu tư của thành phố, đảm bảo chúng được xử lý một cách khôn ngoan
 • Dự báo tài chính: dự đoán thành phố sẽ có bao nhiêu tiền trong tương lai
 • Chuẩn bị ngân sách: lập kế hoạch về cách thành phố sẽ tiêu tiền của mình
 • Giám sát kiểm soát nội bộ: đảm bảo rằng tiền được sử dụng hợp lý và hiệu quả trong thành phố
 • Kiểm toán: kiểm tra hồ sơ tài chính của thành phố để kiểm tra tính chính xác
 • Báo cáo Tài chính: tạo các báo cáo cho biết tiền của thành phố đã được sử dụng như thế nào, bao gồm một báo cáo hàng năm được gọi là Báo cáo Tài chính Toàn diện Hàng năm
 • Dịch vụ phi bộ phận/tập trung: các dịch vụ mang lại lợi ích cho toàn thành phố, không chỉ một bộ phận cụ thể
 • Quản lý Hạm đội và Thiết bị: chăm sóc các phương tiện và thiết bị của thành phố
 • Kế toán tổng hợp: xử lý các nhiệm vụ tài chính khác nhau, chẳng hạn như tiền cho các dự án cụ thể, theo dõi các tài sản có giá trị và xử lý các khoản trợ cấp

Mục tiêu và mục đích:

 • Cung cấp thông tin và dịch vụ tài chính kịp thời, chính xác, thân thiện với người dùng và minh bạch
 • Đảm bảo tuân thủ luật và quy định mua hàng
 • Đảm bảo kiểm soát nội bộ thích hợp trong các hoạt động của Thành phố để bảo vệ các nguồn lực của Thành phố
 • Duy trì độ tin cậy và tính toàn vẹn của dữ liệu và quy trình tài chính của Thành phố
 • Luôn cập nhật những phát triển mới trong kế toán và tài chính