Thỏa thuận thương lượng tập thể

Dưới đây là các thỏa thuận thương lượng khác nhau được thực hiện trong Thành phố Lakewood:

AFSCME (Hội đồng 2 Hội đồng Nhân viên Quận và Thành phố Washington AFSCME AFL-CIO Địa phương 1938)

Bảng lương

Hiệp hội độc lập cảnh sát Lakewood

Hiệp hội quản lý cảnh sát Lakewood

Teamsters địa phương 117 (Nhân viên Dịch vụ Cộng đồng)

Bảng lương

Không đại diện