Hồ sơ Tòa án thành phố

Có hai loại hồ sơ khác nhau được cung cấp cho công chúng: hồ sơ Vụ án Tòa án và hồ sơ Tòa án hành chính. Báo cáo của cảnh sát thu được từ Nam Sound 911.


Hồ sơ vụ án

Đây là những hồ sơ liên quan đến thủ tục tại tòa, bao gồm hồ sơ vụ án, khung và lịch.

Quyền truy cập công khai vào các hồ sơ này được điều chỉnh bởi GR 31

Tiếp cận hồ sơ vụ việc của tòa án:


Hồ sơ Tòa án Hành chính

Kia là â € <hồ sơ liên quan đến việc quản lý, giám sát, điều hành của tòa án hoặc cơ quan tư pháp.

Quyền truy cập công khai vào các hồ sơ này được điều chỉnh bởi GR 31.1

Tiếp cận hồ sơ tòa án hành chính:

Lệnh hành chính của Covid-19:

Tất cả các liên kết dưới đây là các tập tin PDF.