Thống kê tội phạm

Sở Cảnh sát Lakewood cam kết trình bày minh bạch các số liệu thống kê về tội phạm. Vui lòng tham khảo các báo cáo sau để cập nhật thường xuyên, chi tiết về hoạt động tội phạm và các sáng kiến ​​của bộ phận.


Báo cáo tội phạm hàng năm và hàng quý

Báo cáo thường niên

Báo cáo hàng quý


Bản đồ tội phạm tương tác của Lakewood


Báo cáo bổ sung