Tuyên bố

Tuyên bố là một thông báo chính thức do Thị trưởng hoặc Hội đồng thành phố đưa ra.

Các tuyên bố của Hội đồng Thành phố được thực hiện để công nhận một cá nhân, nhóm hoặc sự kiện. Tuyên ngôn của Hội đồng Thành phố được đọc công khai tại cuộc họp Hội đồng Thành phố và được trình bày cho (các) đại diện của sự kiện trong cuộc họp Hội đồng.

Tuyên bố của Thị trưởng thường được yêu cầu bởi và cho một nhóm lợi ích đặc biệt trong Thành phố. Tuyên bố của Thị trưởng được Thị trưởng ký và chuyển đến đại diện của sự kiện.

Thị trưởng và Giám đốc Thành phố sẽ xác định xem Yêu cầu Tuyên bố là Tuyên bố của Hội đồng Thành phố hay Tuyên bố của Thị trưởng. Các yêu cầu công bố có thể được gửi đến Thư ký Thành phố. Yêu cầu phải bao gồm các thông tin sau và được thực hiện trước ít nhất hai tuần:

  • Tổ chức và / hoặc Tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và email của Người yêu cầu
  • Mẫu hoặc mô hình Ngôn ngữ tuyên bố
  • Thông tin cơ bản về kết nối của cá nhân hoặc tổ chức với cộng đồng Lakewood
  • Tuyên bố đã được Thành phố ban hành trong những năm trước hay chưa (nếu biết)

Tuyên bố trước

2023