Thành phố Lakewood đang đưa ra thông báo về một sự kiện có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật thông tin của một số cá nhân. Lakewood đang cung cấp cho các cá nhân thông tin về sự kiện, phản hồi của chúng tôi và các biện pháp bổ sung mà các cá nhân có thể thực hiện để giúp bảo vệ thông tin của mình, nếu họ cảm thấy thích hợp để làm như vậy. Đọc thêm (PDF).

Menu nhanh


Lịch họp