Hội đồng và hoa hồng


Đến xem hồ sơ xin hẹn , bấm vào đây.

Để xem đơn xin bổ nhiệm vào Ủy ban Dịch vụ Dân sự hãy nhấp vào đây.

Ban Cố vấn Dịch vụ Cộng đồng

Vị trí tuyển dụng: Tối đa hai (2) vị trí tuyển dụng

Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ bốn (4) năm

Hạn nộp hồ sơ: Mở cho đến khi lấp đầy

Ban Cố vấn Di sản và Địa danh

Vị trí tuyển dụng: Tối đa bốn (4) vị trí tuyển dụng

Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ ba (3) năm

Hạn nộp hồ sơ: Mở cho đến khi lấp đầy

Ủy ban Dịch vụ Dân sự

Vị trí tuyển dụng: Một (1) vị trí tuyển dụng

Nhiệm kỳ: Sáu (6) năm

Hạn chót nộp đơn: Thứ Sáu, ngày 24 tháng 2023 năm XNUMX